17.06.20194 min
Filip Kotarski / Marek Walczak

Filip Kotarski / Marek WalczakSenior Manager / ConsultantEY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k.

Zmiany w B2B okiem eksperta

Rozwiewamy fakty i mity, krążące wokół zmian związanych z B2B i testem przedsiębiorcy.

Zmiany w B2B okiem eksperta

B2B – na co warto zwrócić uwagę

W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji na temat potencjalnych zmian podatkowych, w tym dotykających osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. To może być szczególnie istotne dla programistów, którzy często współpracują ze spółkami w modelu B2B. Dlatego też poniżej prezentujemy różne aspekty podatkowe związane z działalnością B2B dla programisty.

B2B - najważniejsze cechy oraz ryzyka

Model oparty o świadczenie usług (B2B) jest popularnym modelem współpracy programisty ze spółką. Jest elastyczny i może przynieść wiele korzyści zarówno usługodawcy (programiście), jak i usługobiorcy (spółce). Należy jednak pamiętać o ważnych czynnikach wprowadzenia modelu oraz o ryzykach z nim związanych.

Przede wszystkim należy podkreślić, że dla swojej skuteczności model musi być uzasadniony biznesowo, tj. jego wprowadzenie musi mieć podłoże w stanie faktycznym, a wykonywanie usług spełniać odpowiednie kryteria. Programista prowadzący działalność gospodarczą ponosi pełną odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy wobec osób trzecich, jak również ponosi ryzyko biznesowe prowadzonej działalności. Programista w tym modelu nie podlega nadzorowi usługobiorcy, tj. czynności przez niego wykonywane nie są pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności.

Z perspektywy podatkowej, jedną z głównych zalet modelu B2B dla usługodawcy jest fakt, że niezależnie od wysokości dochodów może korzystać z liniowej tj. 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy pamiętać, że taka możliwość istnieje tylko pod warunkiem złożenia odpowiedniego oświadczenia do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Zwracamy też uwagę na dwa kluczowe ryzyka związane ze stosowaniem liniowej stawki podatku dochodowego przez programistę świadczącego usługi na rzecz spółki w oparciu o działalność gospodarczą:

  1. Ryzyko zakwestionowania struktury wynagradzania przez władze podatkowe(jako opartą nie na działalności gospodarczej, ale na stosunku pracy – umowie o pracę).
  2. Ryzyko utraty prawa do 19% stawki podatku - wykonywanie czynności zarządczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uniemożliwia stosowanie liniowej stawki podatku dochodowego. Za działania zarządcze można potencjalnie uznać kierowanie bezpośrednio lub pośrednio przebiegami procesów; organizowanie pracy podległych pracowników; odpowiedzialność za podległych pracowników i nadzór nad nimi; opiniowanie podległych pracowników czy udzielanie im urlopów wypoczynkowych.

B2B - koszty

Ważną cechą prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość wykazania w kosztach uzyskania przychodów faktycznie poniesionych wydatków, a nie tak jak w przypadku umowy o pracę ryczałtowych kosztów wynikających z ustawy. Jednakże należy pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny należycie dokumentować i archiwizować dokumenty potwierdzające wydatki, które zostały uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodu, jak również od których został naliczony podatek VAT. W przypadku kontroli kluczowe jest, aby przedstawić urzędnikowi nie tylko fakt poniesienia wydatku (np. fakturę), ale również udowodnić związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

B2B - co się zmieni – test przedsiębiorcy

W ostatnim czasie pojawia się dużo komentarzy na temat możliwości pojawienia się w polskich przepisach tzw. testu przedsiębiorcy. Test przedsiębiorcy w założeniu miałby być narzędziem pozwalającym na znalezienie osób wśród przedsiębiorców, które wykonują zadania o charakterze takim samym lub zbliżonym do stosunku pracy. W konsekwencji możliwe byłoby zakwestionowanie struktury wynagradzania opartej na modelu B2B (ryzyko z tym związane opisane powyżej).

Obecnie nie został przedstawiony projekt ustawy, więc nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie, w jaki sposób test przedsiębiorcy miałby działać. Ale w przestrzeni publicznej pojawiają się przykłady sytuacji, które mogłyby skutkować oblaniem testu, np. wystawianie jednej faktury miesięcznie (co łatwo będzie ustalić, biorąc pod uwagę, że obecnie każdy podatnik VAT zobowiązany jest do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego – gdzie są wykazane wystawiane faktury w danym okresie), na rzecz jednego podmiotu. Test potencjalnie może być nawet bardziej rygorystyczny – np. poprzez wprowadzenie wymogu, by nie więcej niż 75% przychodu danego przedsiębiorstwa pochodziło od jednego kontrahenta.

Ale co warte podkreślenia, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii twierdzą, że prace nad takim rozwiązaniem nie są prowadzone i test przedsiębiorcy nie ma być wprowadzony.

Niezależnie od powyższych rozważań o teście przedsiębiorcy, nie zapominajmy, że już obecne przepisy dają organom podatkowym narzędzia do kwestionowania poprawności rozliczania się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Audyt podatkowy może dotyczyć np. podważenia wykonywania czynności przez programistę w modelu B2B.

Władze podatkowe w trakcie kontroli będą musiały udowodnić, że w zaistniałym stanie faktycznym zaszły łącznie 3 przesłanki wynikające z ustawy o PIT (o których wspomniano we wcześniejszej części artykułu).  Bowiem za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.


Trzeba tutaj zaznaczyć, że władze podatkowe w przypadku kontroli będą brały pod uwagę charakter świadczenia i jego faktyczny zakres, a nie nazewnictwo umów.

Mając na uwadze powyższe, ważne jest, aby stan faktyczny i model B2B nie narażały ani usługobiorcy, ani usługodawcy na niepotrzebne ryzyko związane z kontrolą władz skarbowych. Istotne, aby w przypadku nawet najmniejszych wątpliwości związanych z aktualną strukturą współpracy, zareagować i odpowiednio dopasować się do obowiązujących przepisów i praktyki administracji skarbowej.

Współautorem artykułu jest Marek Walczak. Konsultant w EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. kZapisz się na konsultację podatkową z jednym z naszych ekspertów.

<p>Loading...</p>