2.03.20173 min
JCommerce

JCommerceJCommerce

Product Owner - bohater ostatniej akcji

Product Owner - bohater ostatniej akcji
Zwinne podejście do rozwoju oprogramowania stało się przez ostatnie lata bardzo popularne na całym świecie. Coraz więcej organizacji także w Polsce przechodzi w związku z tym z klasycznego, czyli najczęściej waterfallowego podejścia, na podejście zwinne, ulegając niejako magii obietnicy szybszego rozwoju tworzonego przez siebie oprogramowania. Często jednak okazuje się, że organizacje nie do końca zdają sobie sprawę, że aby podejście zwinne miało sens i działało sprawnie, potrzebny jest nie tylko dobry, wykwalifikowany zespół, ale i ktoś po stronie „biznesu”. Tym kimś jest Product Owner, czyli Właściciel Produktu. 

Właściciel Produktu jest najważniejszym punktem styku pomiędzy zespołem scrumowym, a organizacją, dla której zespół rozwija oprogramowanie. Musi to być osoba po stronie klienta, która nie tylko zna specyfikę biznesu swojego pracodawcy, ale także będzie umiała włączyć się w prace zespołu scrumowego, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zakończenia projektu z sukcesem. 

W artykule tym postaram się przybliżyć, czym cechować powinien się Właściciel Produktu w projektach scrumowych. W tym celu stworzyłem listę najważniejszych cech, jakimi musi charakteryzować się osoba, która będzie dobrze odnajdywała się jako Właściciel Produktu, a więc:

  • Znajomość produktu
  • Dostępność dla zespołu
  • Ugruntowana pozycja w organizacji
  • Znajomość procesu
  • Świadomość roli
  • Otwartość na sugestie i rozwiązania

Poniżej natomiast znajduje się komentarz do każdej z nich. 

Znajomość produktu

Scrum jest efektywny przede wszystkim wtedy, kiedy zespół ma jak najwięcej informacji, dotyczących wymagań w danym projekcie. Muszą one być aktualne i bez przerwy weryfikowane. Bez tego możliwe są pomyłki, które w dłuższej perspektywie mogą znacznie spowolnić rozwój projektu. Rola Właściciela Produktu polega właśnie na dostarczaniu do zespołu wiedzy na temat założeń i celów biznesowych, a także weryfikacji czy te założenia nie uległy zmianie oraz czy są w pełni realizowane w projekcie.

Dostępność dla zespołu

W trakcie trwania scrumowego projektu rozwoju oprogramowania członkowie zespołu bardzo często potrzebują konsultacji w zakresie założeń biznesowych danego zadania. Wynika to z samej istoty zwinnego podejścia, w którym działania bez przerwy muszą być weryfikowane i dostosowywane do realiów biznesowych. W związku z tym Właściciel Produktu musi być dyspozycyjny i dostępy dla zespołu, żeby odpowiadać na pytania, które dostarczą członkom zespołu niezbędnych informacji, dotyczących założeń biznesowych.

Ugruntowana pozycja w organizacji

Właściciel Produktu jest swego rodzaju mediatorem między zespołem a organizacją i to na nim spoczywa odpowiedzialność za wyjaśnienie poszczególnych zmiennych projektowych wszystkim interesariuszom, zarówno po stronie klienta, jak i zespołu. W związku z tym musi to być osoba, która posiada autorytet w organizacji, co umożliwi jej sprawną realizację założeń i utrzymywanie równowagi między zespołem a klientem. 

Znajomość procesu

Choć za przestrzeganie i tłumaczenie zasad działania procesu scrumowego odpowiedzialny jest Scrum Master, Właściciel Produktu również musi znać zasady działania tego procesu, wiedzieć co leży w zakresie jego kompetencji i za co jest odpowiedzialny. Istotna jest zwłaszcza świadomość, że po zaakceptowaniu zadania podczas Sprint Review, to on przejmuje pełną odpowiedzialność za zaakceptowaną funkcjonalność. 

Świadomość roli

Product Owner jest odpowiedzialny za produkt, nie za zespół, nie jest więc jego „szefem”. Jeśli osoba pełniąca rolę Product Ownera wychodzi z założenia, że może „nakazać” zespołowi wykonanie konkretnego zadania, mimo jasnego i uargumentowanego sprzeciwu, może to skutkować nie tylko zmniejszeniem poziomu samoorganizacji, ale również spadkiem prędkości dostarczenia gotowego produktu o zdefiniowanej na początku wartości biznesowej. 

Otwartość na sugestie i rozwiązania

Product Owner zna wymagania biznesowe, ale to zespół jest odpowiedzialny za ich dostarczenie. Dlatego rozwiązania proponowane przez zespół Scrumowy powinny, po uprzednim ich wyjaśnieniu, obdarzane być zaufaniem. Właściciel Produktu może jednak również proponować swoje rozwiązania, które uzna za lepsze – jeśli oczywiście jego wiedza techniczna i biznesowa mu na to pozwala.


Autor: Igor Karkoszka, Scrum Master

<p>Loading...</p>