Sytuacja kobiet w IT w 2024 roku
1.10.20196 min
Kenneth Reilly

Kenneth ReillyCTO LevelUP

Jak stworzyć prostą aplikację w .NET Core

Sprawdź, jak zbudować proste API REST z .NET Core.

Jak stworzyć prostą aplikację w .NET Core

Wraz z rozwojem oprogramowania typu open source i pojawianiem się coraz bardziej zaawansowanych technologii, Microsoft z każdym rokiem coraz chętniej angażuje się w inicjatywy open source’owe. Jedną z nich jest .NET Core.

Ten framework umożliwia deweloperom i organizacjom wspierającym technologię Microsoft rozpoczęcie migracji do modelu open source, a tym, którzy mają doświadczenie głównie w technologiach open source, na rozpoczęcie pracy z narzędziami i frameworkami Microsoft.

To otwiera nowe możliwości migracji starszych systemów do nowoczesnej architektury. Łączy je ze sobą, mimo iż nie są łatwo integrowalne oraz tworzy nowe oprogramowanie z zespołami przeszkolonymi w zakresie różnych narzędzi i metod z całej branży .

W tym artykule przyjrzymy się, jak zbudować proste API REST z podstawową implementacją CRUD-a, dla mocków, które mają nazwę i opis.

Kopia kodu źródłowego użytego w tym artykule jest dostępna na GitHubie.

Konfiguracja projektu

Jeśli nie masz jeszcze .NET, pobierz kopię dla swojego systemu operacyjnego tutaj.

Ten projekt został zainicjowany poleceniem dotnet new webapi -o ItemsAPI, które tworzy podstawy boilerplate aplikacji .NET Core w folderze ItemsAPI. Plik konfiguracyjny projektu dla tej aplikacji jest tworzony w ItemsAPI.csproj:

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">

 <PropertyGroup>
  <TargetFramework>netcoreapp2.2</TargetFramework>
  <AspNetCoreHostingModel>InProcess</AspNetCoreHostingModel>
 </PropertyGroup>

 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.App" />
  <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Razor.Design" Version="2.2.0" PrivateAssets="All" />
 </ItemGroup>

</Project>


Ten plik określa szczegóły konfiguracji dla samego projektu, takie jak wersja .NET frameworka i pakiety wymagane do aplikacji. Ten projekt nie używa żadnych dodatkowych pakietów, ale jeśli zostałyby dodane, trafiłyby do <ItemGroup> jako kolejny wpis <PackageReference>.

Punkt wejścia aplikacji

Plik, który definiuje punkt wejścia dla naszej aplikacji, to Program.cs:

using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;

namespace ItemsAPI
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();
    }

    public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) =>
      WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
        .UseStartup<Startup>();
  }
}


Gdy ta apka zostanie uruchomiona komendą dotnet run, wywoływana jest metoda Main, a następnie wywoływana jest funkcja CreateWebHostBuilder, tworząc tworząc builder za pomocą klasy Startup (która zawiera konfigurację uruchamiania aplikacji).

Konfiguracja Startup

Następnym krokiem jest wspomniana powyżej klasa Startup w Startup.cs:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace ItemsAPI
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_2);
    }

    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
        app.UseHsts();
      }

      app.UseHttpsRedirection();
      app.UseMvc();
    }
  }
}


W tej klasie zdefiniowana jest następująca konfiguracja uruchamiania:

 • usługi, w metodzie ConfigureServices
 • pipeline żądań HTTP, w metodzie Configure


W Configure jest również sprawdzane to, czy aplikacja działa obecnie w trybie developerskim. Jest to oczywiście miejsce, w którym uruchamiane byłyby procedury konfiguracyjne specyficzne dla środowiska dev, test, prod lub jakiegokolwiek innego.

Klasa ItemsController

Następny jest plik kontrolera Controllers / ItemsController.cs:

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ItemsAPI.Controllers
{
  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class ItemsController : ControllerBase
  {
    static private List<Item> items = new List<Item>();

    // GET api/values
    [HttpGet]
    public ActionResult<List<Item>> Get()
    {
      return items;
    }

    // GET api/values/5
    [HttpGet("{index}")]
    public ActionResult<Item> Get(int index)
    {
      return items[index];
    }

    // GET api/values/5
    [HttpGet("/range/{a}/to/{b}")]
    public ActionResult<List<Item>> Get(int a, int b)
    {
      return items.GetRange(a, b - a);
    }

    // POST api/values
    [HttpPost]
    public int Post([FromBody] Item item)
    {
      ItemsController.items.Add(item);
      int index = ItemsController.items.Count() - 1;
      return index;
    }

    // PUT api/values/5
    [HttpPut("{index}")]
    public void Put(int id, [FromBody] Item item)
    {
      ItemsController.items[id] = item;
    }

    // DELETE api/values/5
    [HttpDelete("{index}")]
    public void Delete(int index)
    {
      ItemsController.items.RemoveAt(index);
    }
  }
}


Klasa ItemsController ma atrybuty Route i ApiController, które konfigurują ten kontroler do użycia w interfejsie API na zdefiniowanej ścieżce.

Właściwość items to List<Item>, która zawiera listę elementów i służy jako magazyn danych dla tej aplikacji. W praktyce można zastosować dowolne odpowiednie rozwiązanie do przechowywania lub przesyłania wiadomości w dowolnym celu, ale jest to dobry przykład uproszczenia projektu. Zaimplementowanie takiego mocka zajmuje tylko kilka sekund i ma tę zaletę, że jest statyczne, wewnętrzne iłatwe do przywrócenia do stanu początkowego (po prostu restartując serwer). To wszystko pomaga zrobić szybki koncept, ponieważ jest mniej rzeczy, które mogą się nie udać.

W ramach tej klasy znajduje się także kilka metod Get() zdefiniowanych dodatkowo do Post(), Put() i Delete(), które stanowią podstawowy zestaw operacji CRUD. Każda z nich jest poprzedzona dekoratorem, takim jak [HttpGet] itd., co wskazuje frameworkowi, jaka metoda HTTP (opcjonalnie) ma zostać zaimplementowana oprócz ścieżki, gdzie będą obsługiwane żądania.

Następujące metody HTTP są implementowane przez te przykładowe API:

 • [HttpGet] 
 • [HttpGet("{index}")]
 • [HttpGet("/range/{a}/to/{b}")]
 • [HttpPost]
 • [HttpPut("{index}")]
 • [HttpDelete("{index}")]


Zastosowana tutaj klasa Item określa, których właściwości powinien oczekiwać każdy endpoint, zarówno z przychodzących danych w JSON-ie, jak i z tymczasowego zbioru danych (lista elementów). Pozwala to frameworkowi na odrzucanie niepoprawnie sformułowanych żądań, a także pomaga w developmencie poprzez zapewnienie kontroli błędów edycji i czasu kompilacji a dodatkowo pozwala na podpowiedzi uzupełniania kodu i daje kilka innych korzyści.

Teraz przyjrzyjmy się klasie Item.

Klasa Item

Oto klasa Item zdefiniowana w Models/Items.cs:

namespace ItemsAPI {

  public class Item
  {
    public string name { get; set; }
    public string description { get; set; }
  }
}


Ten plik jest dość zrozumiały. Definiuje nazwę i opis właściwości w celu utworzenia standardowej struktury danych dla elementu. W tym przypadku dla każdej właściwości zdefiniowane są domyślne metody dostępowe get i set. Można je zdefiniować bardziej szczegółowo, aby zapewnić większy stopień kontroli i sprawdzania poprawności danych.

Testowanie

Aby uruchomić serwer, wywołaj polecenie $ ./api-start.sh w terminalu (lub uruchom z poziomu kodu VS). Następnie otwórz nową sesję terminala i uruchom następujące polecenia, aby wykonać odpowiednie czynności:

$ ./api-add-item.sh "Item Name" "Some item description text"


Skrypt ./api-add-item.sh wysyła do API żądanie HTTP POST, przekazując dane w JSON-ie, w obiekcie żądania, pasującym do struktury obiektu Item. Ten dodaje nowy element do listy i zwraca indeks elementu.

$ ./api-list-items.sh


Ten skrypt wysyła HTTP GET do API, który po prostu zwraca listę wcześniej dodanych elementów w postaci serializowanego JSON-a.

Podsumowanie

W tym artykule wytłumaczyłem, jak łatwo jest przejść do programowania z .NET Core, które zapewnia  mnóstwo przydatnych funkcji zarówno w samym języku C#, jak również w ramach .NET i repozytorium pakietów NuGet, które umożliwiają programistom szybkie wykorzystanie i pozwalają na ich podstawie rozbudowywać swoją aplikację, na bazie wiedzy wielkiej społeczności programistów.

Ta przykładowa aplikacja API jest dostępna jako projekt open source na GitHub i może być wykorzystywana do tworzenia nowych projektów wystawiających API (powtórzenie, ale serwerów API brzmi lipnie), które będą służyły dowolnym celom.

Dziękuję za przeczytanie i powodzenia w kolejnym projekcie .NET Core!


Oryginał tekstu w języku angielskim przeczytasz tutaj.

<p>Loading...</p>