Krzysztof Radzimowski
Grupa PZU
Krzysztof RadzimowskiDelivery Manager i Szef Zespołu Integracji @ Grupa PZU

API – drzwi do hybrydowych platform cyfrowych

Dowiedz się, czemu warto wprowadzać podejście API-First w platformach cyfrowych i jak to zrobić.
26.06.20246 min
API – drzwi do hybrydowych platform cyfrowych

Kiedy mówimy o platformach cyfrowych, mamy na myśli rozwiązania, które dostarczają użytkownikom oczekiwanych usług i doświadczeń, w jak najprostszy sposób. Jednak za prostym interfejsem kryje się skomplikowana sieć połączeń między różnymi komponentami. Niezależnie od tego, czy korzystamy z platform streamingowych, inteligentnych urządzeń domowych, czy sklepów internetowych, zawsze mamy do czynienia z wymianą danych między urządzeniem a oprogramowaniem oraz innymi usługami. Wyzwanie polega na zbudowaniu platformy cyfrowej, która pozwala na efektywną integrację tych elementów.

W różnorodnym świecie cyfrowym potrzebujemy wspólnego “języka”, który ułatwi komunikację. Powszechny cyfrowy język to API (Application Programming Interface). Dzięki API, usługa cyfrowa może być dostępna dla innego systemu w sposób ustandaryzowany, co umożliwia integrację procesów biznesowych, niezależnie od lokalizacji, strefy czasowej czy języka. Firmy bez kompetencji cyfrowych i bez API szybko stają się niewidoczne, a współpraca z nimi staje się kosztowna.

Sekret Amazona

Na początku lat 2000. Amazon przeszedł ogromną transformację. Z firmy, która sprzedawała książki przez internet, stał się biznesem wartym ponad miliard dolarów. Legenda głosi, że pewnego dnia Jeff Bezos wysłał email do pracowników, nakazując im, by wszystkie działy firmy zaczęły komunikować procesy biznesowe za pomocą API. Od tej chwili wszystkie dane musiały być udostępniane jako usługi sieciowe. Technologia była mniej ważna, ważne było, żeby można było łatwo udostępniać te dane na zewnątrz. To pozwoliło Amazonowi zautomatyzować swoje procesy i wymieniać dane z partnerami biznesowymi.

Przykład Amazona pokazuje, że firmy bez strategii integracji nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Trudniej im tworzyć nowe, konkurencyjne rozwiązania. Choć świadomość potrzeby integracji wzrosła, dla wielu menedżerów nadal jest to trudne do zrozumienia i uzasadnienia pod względem kosztów. Jednak sukces wielu innowacyjnych firm dowodzi, że platforma cyfrowa z dobrą integracją jest podstawą strategii cyfrowej transformacji.

Wzorce integracyjne

Amazon jest tylko jednym z przykładów tego, że integracja musi być kompetencją powszechną w całej organizacji. Usługi cyfrowe powinny powstawać jak najbliżej danych i procesów je przetwarzających, czyli tam, gdzie jest największa świadomość ich kontekstu i znaczenia. Interfejsy API to tylko (i aż) sposoby komunikacji z tymi usługami. Jednak, aby ułatwić wymianę tych danych i wzajemnej orkiestracji usług i procesów, niezbędne są narzędzia i wzorce architektoniczne, wspierające realizację scenariuszy biznesowych.

Jednym z takich wzorców jest hybrydowa platforma integracyjna, często stanowiąca hybrydowe połączenie komponentów własnych i chmury publicznej, opisywana szeroko jako iPaaS (integration Platform as a Service). Powinna ona umożliwiać wymianę danych pomiędzy różnymi interfejsami, wspierać różne technologie i sposoby interakcji (synchroniczne, asynchroniczne, zdarzeniowe etc.). Musi również umieć łączyć nowoczesne aplikacje mikrousługowe, systemy monolityczne, a nawet systemy dużo starsze tzw. legacy, które często nie są już rozwijane i nie udostępniają API. 


Hybrydowa Platforma Integracyjna (HIP)
Hybrydowa Platforma Integracyjna (HIP)

Kolejnym ważnym wzorcem integracyjnym jest platforma API Management, dzięki której organizacja może zarządzać, standaryzować, udostępniać i zabezpieczać API. Dzięki zarządzaniu API unikamy duplikacji usług i umożliwiamy ich łatwe wyszukanie. Udostępniając portale dla developerów możemy osiągnąć dużą łatwość dostępu do wiedzy o API, sposobie jego wykorzystania, a nawet przetestowania i oceny przydatności. Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo dostępu do API, które dzięki takim platformom możemy dostosować do ochrony przed różnymi zagrożeniami, jak choćby nieuprawniony dostęp czy nadmierne obciążenie infrastruktury.

Rozwiązania API Management w otoczeniu iPaaS
Rozwiązanie API Management w otoczeniu iPaaS

IT citizens i ad-hoc integrators

Mówiąc o powszechności kompetencji integracyjnych należy spojrzeć nie tylko na specjalistów IT, ale również na biznes.  Projektując rozwiązanie, architekci i programiści często nie chcą zbyt głęboko wnikać w narzędzia dedykowane do integracji. Oczekują raczej czegoś lekkiego, łatwego w użyciu tu i teraz. Stając się integratorami ad-hoc muszą jednak wziąć pod uwagę pewien ustalony kodeks pracy nad API, by tworzone rozwiązanie było dobrze zrozumiałe, wysoce skalowalne i utrzymywalne. 

Z drugiej strony świadomy swoich potrzeb biznes, niczym z przykładu Amazona, występując w roli tzw. IT citizens, którzy na co dzień rzadko albo w ogóle nie zajmują się tworzeniem oprogramowania, może wykorzystać dane do realizacji procesów biznesowych. 

Te dwie role mają wobec platform integracyjnych jedno wspólne wymaganie – wysoką samoobsługę. Chcą samodzielnie skorzystać z tych już istniejących lub udostępniać własne API bez konieczności czekania na integratorów, którzy specjalizują się w tworzeniu przepływów między usługami. Przynosi to organizacjom istotne korzyści, skracając zarówno czas dostarczania rozwiązania (TTM - Time To Market), jak również skracając pętlę zwrotną, choćby dzięki łatwości przetestowania API z poziomu portalu dla developerów.

Architektura integracji w praktyce

Realizując opisywane wcześniej wzorce integracyjne organizacje mają do dyspozycji wiele bardzo zaawansowanych i stabilnych technologii, które składają się na hybrydową platformę integracyjną. Stanowią, można powiedzieć, swoisty klej o specyficznej dla danej organizacji konsystencji i recepturze.

Decydując się na daną technologię należy przeanalizować jej elastyczność, próg wejścia, łatwość utrzymania i stabilną roadmapę rozwoju. Wybierając technologie open source mamy dostęp do szerokiej społeczności developerów, a jednocześnie minimalizujemy tzw. vendor lock, czyli uzależnienie od jednego dostawcy platformy. Wśród tych technologii warto wymienić chociażby:

  • Apache Kafka, na której łatwo zbudować integrację zdarzeniową,
  • Apache NiFi, stanowiące „lekki” procesor ETL (Extract Transform Load),
  • Camunda realizująca wzorzec orkiestratora procesów biznesowych.

Powyższe komponenty, stanowiące część iPaaS danej organizacji, mogą być udostępniane z wykorzystaniem hybrydowej platformy API Management. Coraz częściej platformy tej klasy zbudowane są w oparciu o infrastrukturę wewnętrzną oraz usługę chmury publicznej. Wspiera ona opisywane powyżej podejście API-First oraz pozwala na wysoką samoobsługę w dostępie i publikowaniu własnych API. Developerzy otrzymują „z pudełka” uproszczone security i wartościową usługę monitorowania i observability. API Management bierze na siebie skomplikowane zabezpieczenia do usług  backendowych oraz ochronę API przed nadmiernym apetytem systemów klienckich. W portalu dla developera realizujemy łatwy i szybki onboarding dla IT citizens oraz katalogowanie i testowanie API. 

Monitorowanie rozproszonych integracji

Integracje, szczególnie stanowiące orkiestrację wielu niezależnych usług biznesowych, to ogromne wyzwanie dla obszarów operacji IT. Realizacja tzw. observability, czyli monitorowania i korelowania logów z wykonania danego przepływu integracyjnego jest zagadnieniem integracyjnym samym w sobie. Coraz popularniejsze są narzędzia implementujące standard OpenTelemetry (dawniej Distributed Tracing), w których wzajemnie powiązane wywołania usług w procesach są łączone logicznie z wykorzystaniem nadrzędnych identyfikatorów tzw. traceparent. Jednym z narzędzi open source, które dostarczają tę funkcjonalność jest Jaeger, który pozwala na łączenie danych z różnych miejsc (logi mikrousług, baz danych czy wywołań API) w przejrzystym widoku pokazującym np. kolejne kroki przetwarzania, czas ich realizacji i ewentualne błędy.

Trace w JeagerPojedynczy trace w Jaeger

Usługa observability w warstwie integracji to nie tylko monitorowanie kondycji i szukanie, a czasem przewidywanie anomalii. Integracja, choć nie gromadzi danych, a jedynie pośredniczy w ich przekazywaniu, jest bardzo często „chwilowym dysponentem” informacji o różnych zdarzeniach biznesowych, często dobrze udokumentowanych i posiadających jednoznaczny kontekst. Może zatem stanowić doskonałe źródło danych dla analizy BigData oraz narzędzi process mining, analizujących efektywność procesów biznesowych. 

Jaka siła drzemie w iPaaS?

Rola integracji rośnie wraz z liczbą API, które są udostępniane na platformie iPaaS. Dzięki efektowi skali wzrasta świadomość ważności biznesu cyfrowego, rośnie potencjał wykorzystania danych do analiz BigData, uzyskujemy szerszą perspektywę zdarzeń biznesowych w podziale na chociażby segmenty i linie biznesowe. Wysokie nasycenie integracjami opartymi o API wzmacnia pozycję rynkową dzięki uproszczeniu współpracy z partnerami biznesowymi – wzajemne relacje i procesy cyfrowe stają się łatwiejsze i szybsze w implementacji, a koszty istotnie niższe dzięki reużyciu dobrze przemyślanych API.

Centralna integracja oparta o rozwiązania API Management to również narzędzie transferu wiedzy do developerów aplikacji korzystających z API. Dobrze udokumentowane, dostępne w jednym miejscu API, to klucz do tworzenia rozwiązań, które pozwolą rozszerzyć skalę działalności przedsiębiorstwa. Doskonałym tego przykładem są liczne  FinTechy i InsurTechy, które bazując na API instytucji finansowych rozwijają produkty i usługi, których potrzeby istnienia duże podmioty mogą najzwyczajniej w świecie nie zauważać. Aby to umożliwić platformy iPaaS muszą udostępniać możliwość samoobsługi, testowania czy wykorzystania w ograniczonym zakresie (np. formuła freemium) API bez konieczności każdorazowego wytwarzania dedykowanych integracji.

<p>Loading...</p>