AUTOS

AUTOS

Solec Kujawski
500

Firma

Sprzedaż czę­ści za­mien­nych do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, przy­czep, na­czep, au­to­bu­sów, ma­szyn bu­dow­la­nych, wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów i pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis.  Zaj­mu­je­my się tym z nie­słab­ną­cym za­an­ga­żo­wa­niem od po­nad 28 lat. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy jed­nym z naj­więk­szych na pol­skim ryn­ku dys­try­bu­to­rów czę­ści za­mien­nych do po­jaz­dów użyt­ko­wych. Na te­re­nie ca­łej Pol­ski ma­my po­nad 80 od­dzia­łów i punk­tów part­ner­skich oraz 4 ser­wi­sy cię­ża­ro­we. Po­za tym 10 w Cze­chach i 10 na Sło­wa­cji. 60 ty­się­cy po­zy­cji asor­ty­men­tu w cią­głej sprze­da­ży za­pew­nia na­szym klien­tom wy­so­ką do­stęp­ność czę­ści. A o ich bły­ska­wicz­ną do­sta­wę do klien­ta dba flo­ta oko­ło 180 aut do­staw­czych, któ­re co­dzien­nie ob­słu­gu­ją tra­sy na te­re­nie Pol­ski i za gra­ni­cą.

Stos technologiczny

wordpress

Opinie o AUTOS (0)