FinAi

FinAi

Warszawa
50

Firma

FinAi to pierwszy w Polsce sklep z kredytami bankowymi online. Pośredniczymy pomiędzy bankami a Klientami, dzięki czemu osoby biorące kredyty za pośrednictwem FinAi otrzymują oferty dopasowane do swojej sytuacji finansowej. 

Jesteśmy startupem o ugruntowanej pozycji, z doświadczonym teamem założycielskim, kulturą silicon-valey, dużą liczbą senior ludzi na pokładzie oraz biurem w centrum Warszawy. Mamy duże ambicje w obszarze fintech, a soft, który tworzymy, jest dużym wyzwaniem programistycznym.

W przypadku zawarcia w CV lub innych przesyłanych dokumentach danych osobowych innych niż wymienione w Kodeksie Pracy, w celu prowadzenia rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli lub innej o tożsamej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające z Kodeksu Pracy a zawartych w CV lub innych przesyłanych dokumentach w celu rekrutacji przez FinAi S.A., ul. Żurawia 6/12 lok. 525, 00-503 Warszawa, KRS: 0000726724. Zostałem poinformowany o moim prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłym rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli lub innej o tożsamej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV lub innych przekazywanych przeze mnie dokumentach w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez FinAi S.A., ul. Żurawia 6/12 lok. 525, 00-503 Warszawa, KRS: 0000726724. Zostałem poinformowany o moim prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zasady Przetwarzania Danych w Rekrutacji FinAi

1. Administratorem danych osobowych jest FinAi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, lok. 525, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726724, NIP 7010629909, REGON 365792923, kapitał zakładowy 3.855.484,00 złotych, wpłacony w całości (dalej: FinAi).

2. Kontakt z FinAi w sprawach związanych z danymi osobowymi jest możliwy za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub [email protected];
b) telefonu, dzwoniąc pod numer +48 22 420 35 52, w godzinach określonych na Platformie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane;
c)  przesyłki pocztowej na adres FinAi.
3. Użytkownik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres: [email protected] lub telefonicznie na numer +48 22 420 35 52.
4. W związku z rekrutacją FinAi przetwarza dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:
a) w celu przeprowadzenia obecnych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) w celu przeprowadzenia obecnych rekrutacji na podstawie informacji innych niż wymienione w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych w jednym lub kilku konkretnych celach;
c) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych w jednym lub kilku konkretnych celach;
d) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy IT, firmy zajmujące się rekrutacją, portale z ogłoszeniami, sądy, organy państwowe.
6. Dane będą przetwarzane przez następujący czas:
a) w celu prowadzenia obecnych rekrutacji do czasu zakończenia tych rekrutacji;
b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji do 2 lat od dnia otrzymania danych osobowych;
c) w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane są przetwarzane, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osoba, której dane są przetwarzane nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, w szczególności nie jest to wymóg ustawowy lub umowny. Ich niepodanie uniemożliwia jednak przeprowadzenie procesu rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy.
11. Podane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych.
12. Dane będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej.

Stos technologiczny

Angular 4+TypeScriptJavaScript (ES6)npmwebackMicrosoft AzuregitC#F#.NetASP.NET MVCSQLAzure DevOpsCosmosDBVue

Opinie o FinAi (0)