Obowiązki:

 • Udział w rozwoju aplikacji webowych oraz mobilnych wykorzystywanych przez setki tysięcy użytkowników
 • Przygotowywanie scenariuszy testowych
 • Wykonywanie testów manualnych, integracyjnych, testów API
 • Planowanie procesu testowego, monitorowanie oraz raportowanie wyników testów
 • Wsparcie w tworzeniu testów automatycznych
 • Raportowanie wyników testów

 • Zatrudnienie na podstawie kontraktu B2B ze spółką Millennium Service
 • Pracę ze złożonymi systemami od strony backend
 • Interesujące projekty z dziedziny testów systemów bankowych
 • Aktywne uczestnictwo w procesie analizy i tworzenia nowych rozwiązań
 • Współpracę z doświadczonym zespołem specjalistów w międzynarodowym środowisku

 • Minimum 3 lata doświadczenia jako Tester Manualny i/lub Automatyczny, mile widziane doświadczenie w wykonywaniu testów integracyjnych oraz testów serwisów
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów na kierunku informatycznym lub pokrewnym
 • Znajomość narzędzi do testów serwisów jak np. SoupUI/Postman oraz narzędzi wspierających proces testowania (np. JIRA)
 • Znajomość budowy aplikacji webowych oraz mobilnych
 • Znajomość SQL i WebServices
 • Umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i dobra organizacja pracy
 • Chęć nauki, podnoszenia kompetencji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub banku
 • Wiedza i/lub doświadczenie w automatyzacji testów z użyciem narzędzi takich jak np. Selenium, Appium
 • Podstawa znajomość programowania

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Millennium Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w moim zgłoszeniu w celu realizacji procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne dla Millennium Service Sp. z o.o.

Wyrażenie powyższej zgody uprawnia Millennium Service Sp. z o.o. do przetwarzania Twoich danych osobowych, do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Service Sp. z o.o. (dla procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne)”

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MILLENNIUM SERVICE SP. Z O.O. 

(dla procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne) 

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Service Sp. z o.o. (dalej „MS”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo MS przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 

 adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. 

 telefon: (+48) 22 598 55 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy, 

 e-mail: [email protected] 

2. MS – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje 

dane osobowe. 

3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w MS sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”): 

 adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Service Sp. z o.o. ,ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. 

 e-mail: [email protected]

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw. 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

4. MS gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli MS będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. 

Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez MS pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność MS. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów. 

Cel Wyjaśnienie Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych

Realizacja działań prowadzonych w procesie pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne na podstawie udzielonych zgód 

Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twojej oferty pod kątem spełnienia wymogów w zakresie procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne. 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) 

Do czasu zakończenia procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne, lub wycofania wyrażonej zgody. 

Podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy 

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy. 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) 

Do momentu zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z MS, tzn.tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu pozyskiwania partnerów. 

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 

Cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą przez MS i są to: 

1) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego MS oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku; 

2) realizacja komunikacji, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania. 

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione MS bierze pod uwagę, czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru nad prawnie uzasadnionymi 

interesami MS. 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f) 

- Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu MS, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia. 

- W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi okresy przedawnienia, który będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania. 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? 

5. MS przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich, np. agencji rekrutacyjnych, portali ogłoszeniowych. 

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy? 

6. MS może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich: 

a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),

c) dane dotyczące posiadanego doświadczenia, wykształcenia, poziomu znajomości zagadnień lub umiejętności,

d) informacje dotyczące przebiegu dotychczasowej działalności gospodarczej, w tym zrealizowanych projektów,

e) dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania lub inne dane przekazane w procesie pozyskiwania partnerów).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane? 

7. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej MS - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MS pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez MS odbiorcom poza strukturą MS. Zawsze w takiej sytuacji MS dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu MS, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej). 

8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 

 podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne, 

 organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np., Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

 podmioty, którym MS powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. firmy zajmujące się produkcją wydruków 

masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu MS, 

 podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskiej, 

 outsourcerzy np. dostawcy przesyłek kurierskich, agencje rekrutacyjne i świadczący usługi na podstawie zawartych umów z MS, 

 podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z 

przepisów prawa. 

Realizacja praw 

9. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach: 

a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez MS są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, 

c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MS, 

f) masz również prawo do otrzymania od MS Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego 

administratora, 

g) masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę, 

h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na 

poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez kontakt na adres e-mail: 

[email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do weryfikacji Twojej oferty. 

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MS Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. MS nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 

decyzji opartych na profilowaniu. Jeśli będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie 

poinformowany - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.