• Nadzór i zarządzanie portfelem projektów służących celom strategicznym w tym zapewnienie przestrzegania standardów oraz ich monitorowanie.
 • Nadzór nad stanem realizacji zadań, w tym w szczególności nad jakością i dotrzymywaniem terminów wynikających z dokumentacji projektowej i wewnętrznych procedur (w szczególności kamienie milowe, constrain date, zakończenia projektów) na podstawie informacji pozyskiwanych od Kierowników Projektów.
 • Koordynacja procesu w zakresie uruchamiania oraz zmiany projektów prowadzonych w ramach spółki oraz przedstawianie rekomendacji dotyczących przyjęcia projektu do portfela.
 • Monitorowanie wdrażania i realizacji portfela projektów, w szczególności opiniowanie dokumentacji projektowej, analizowanie raportów i sprawozdań z postępów realizacji projektów, opiniowanie proponowanych zmian w projektach.
 • Monitorowanie opracowania, wdrożenia, utrzymania i ewaluacji jednolitych procedur zarządzania dokumentacją projektową i szablonów dokumentacji projektowej.
 • Prowadzenie ewidencji projektów.
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji procesowej Biura Zarzadzania Projektami (PMO).
 • Nadzór nad procesami zarządzania portfelem projektów, w tym projektami na etapie koncepcji oraz projektami w fazie realizacji.
 • Kontrola jakościowa raportów postępów prac w projektach przygotowywanych przez kierowników projektów, w tym identyfikacja zależności między projektami w portfelu oraz identyfikacja kluczowych ryzyk operacyjnych.
 • Koordynowanie przygotowania raportów dotyczących portfela projektów.
 • Przygotowywanie miesięcznych zestawień godzin przepracowanych w ramach poszczególnych projektów.
 • Koordynowanie dostępności zasobów projektowych w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania, współpraca w tym zakresie z Kierownikami Projektów oraz Menadżerami liniowymi.
 • Koordynacja między departamentowych spotkań kontrolnych na każdym etapie życia projektu (dla przypisanych projektów), według określonego schematu, zgodnie z istniejącym procesem bramkowym w tym przygotowanie podsumowań spotkań na potrzeby audytowe.
 • Koordynacja cyklicznych spotkań komitetów sterujących projektów według określonego schematu i zgodnie z przyjętymi standardami w tym podsumowanie spotkań na potrzeby audytowe.
 • Prowadzenie seminariów oraz przygotowanie materiałów na i podsumowań ze spotkań w celu prezentacji dla wyższej Kadry Zarządzającej.
 • Okazjonalne wsparcie kierowników projektów w pracach wymagających utrzymania ciągłości biznesowej komórki organizacyjnej.

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: nauki ścisłe, ekonomia, ekonometria, finanse, informatyka, inżynieria oprogramowania)
 • co najmniej 3 lata doświadczenia, jako analityk biznesowy lub systemowy
 • znajomość metodyk zarządzania projektami poparta certyfikatami, np. PMP, Prince, Agile, ITIL.
 • umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji z interesariuszami na różnych szczeblach w organizacji;
 • umiejętność koordynowania i efektywnego prowadzenia spotkań z dużą grupą uczestników (10-20 osób) w międzynarodowym środowisku;
 • skrupulatność i precyzja w wykonywaniu obowiązków;
 • przywiązanie do jakości;
 • umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego przetwarzania dużych ilości informacji;
 • doświadczenie w dokumentowaniu procesów biznesowych;
 • biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na płynną komunikację ustną oraz pisemną;
 • doświadczenie w pracy z pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji (do poziomu zarządu) oraz w międzynarodowym środowisku;

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.