Chcesz:

 • Rozwinąć swoje doświadczenie w tworzeniu architektury / programowaniu?
 • Mieć realny wpływ na kształt krytycznych procesów bankowych?
 • Tworzyć niezawodne, skalowalne i bezpieczne rozwiązania dla milionów użytkowników?
 • Odpowiadać za rozwój architektury systemów bankowych i integrację między systemami finansowymi?
 • Wziąć udział w ciekawych, rozpoznawalnych projektach?

Aplikuj!


Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju platformy kredytowej dla milionów Klientów Banku w nowoczesnej technologii
 • Realny wpływ i odpowiedzialność za roadmapę ekosystemu technicznego i architekturę rozwiązań
 • Współpracę ze znakomitymi specjalistami
 • Pracę w projektach wymagających myślenia o aspektach bezpieczeństwa
 • Przestrzeń do stałej wymiany wiedzy ze wszystkimi developerami, architektami w Banku
 • Aktywne uczestnictwo w procesie analizy i tworzenia nowych rozwiązań
 • Możliwość stałej wymiany wiedzy i poszerzania swoich kompetencji oraz dostęp do platformy PluralSight
 • Pracę w modelu zdalnym z obecnością w biurze 2 dni na dwa tygodnie
 • Model pracy oparty o kontrakt B2B

Bardzo dobrze
C#/.NETCQRSSOLIDEvent Sourcing, MVC, MVVMArchitektura MikroserwisóSQL/TSQL
Dobrze
Domain Driven DesignDoświadczenie jako lider

Będziemy razem:

 • Pracować w projektach wymagających myślenia w dużej skali: wiele serwerów, dużej liczby użytkowników, dużej liczbie rekordów w bazie danych, dużej ilości eventów, dużego ruchu i wysokich oczekiwań klientów względem czasu przetwarzania
 • Rozwijać takie systemy jak: bankowość internetowa, systemy backend dla aplikacji mobilnej, systemy kredytowe, systemy integracje z usługami zewnętrznymi takimi jak Blik, BIK.
 • Projektować usługi, mikroserwisy, workflow, komunikację, eventy z użyciem .NET
 • Programować w architekturze rozproszonej w warstwach: prezentacyjnej, logiki biznesowej, baz danych
 • Dbać o aktualność, wysoką wydajność, bezpieczeństwo i jakość tworzonych rozwiązań

 • Doświadczenie jako lider zespołu developerów lub koordynator pracy zespołów developerskich
 • Biegłość w programowaniu obiektowego w języka C#/.NET / SOLID / CQRS
 • Praktyczna znajomość wzorców architektury takich jak Event Sourcing, MVC, MVVM
 • Znajomość architektury mikroserwisów
 • Samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną i swobodną komunikację
 • Znajomość języka SQL/TSQL


Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektach komercyjnych dużej skali
 • Doświadczenie w analizie i rozwiązywaniu zagadnień wydajnościowych
 • Praktyczna znajomość technik identyfikacji wąskich gardeł w oprogramowani oraz technik optymalizacji kodu i zapytań SQL
 • Znajomość technik wytwarzania oprogramowania w modelu „Domain Driven Design”
 • Dociekliwość i analityczna postawa wobec wymagań biznesowych
 • Umiejętności miękkie, przywódcze
 • Tworzenie harmonogramu prac developerskich„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Millennium Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w moim zgłoszeniu w celu realizacji procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne dla Millennium Service Sp. z o.o.
Wyrażenie powyższej zgody uprawnia Millennium Service Sp. z o.o.  do przetwarzania Twoich danych osobowych, do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Service Sp. z o.o. (dla procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne)”


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MILLENNIUM SERVICE SP. Z O.O.
dla procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Service Sp. z o.o. (dalej „MS”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo MS przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także, z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
telefon: (+48) 22 598 55 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy,
e-mail: kontakt@millenniumservice.pl

2. MS – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w MS sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Service Sp. z o.o. ,ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
e-mail: iod@millenniumservice.pl.
Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
4. MS gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Bank będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.
Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez MS pod kątem zgodności z
przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność MS. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.
Cel - Przeprowadzenie procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne
Wyjaśnienie - Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twojej oferty pod kątem spełnienia wymogów w zakresie procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne. Podstawa prawna - Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) Długość okresu przetwarzania danych - Przez okres 12 miesięcy od daty złożenia formularza zgłoszeniowego lub do momentu wycofania wyrażonej zgody

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
5. MS przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich, to jest portali ogłoszeniowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
6. MS może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane kontaktowe,
c) dane dotyczące posiadanego doświadczenia i wykształcenia
d) dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania).


Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
7. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej MS - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MS pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez MS odbiorcom poza strukturą MS. Zawsze w takiej sytuacji MS dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu MS, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
b) organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
c) podmioty, którym MS powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu MS,
d) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskiej,
e) outsourcerzy np. dostawcy przesyłek kurierskich, agencje rekrutacyjne i świadczący usługi na podstawie zawartych umów z MS,
f) podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.


Realizacja praw
9. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez MS są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) masz również prawo do otrzymania od MS Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do weryfikacji Twojej oferty.

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MS Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pakiety i dofinansowania

 • Konferencje
 • Szkolenia

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Pokój relaksu
 • Imprezy integracyjne

Wstępny wywiad telefoniczny z Rekruterem
Spotkanie z biznesem na Teamsach
Zadanie w trakcie spotkania lub tuz po
Decyzja o złożeniu oferty pracy

Bank Millennium

Gdańsk
6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.