Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, wpisując numer referencyjny: BULL/DRA/req1272

Millennium Service spółka z grupy Millennium poszukuje Partnerów do realizacji prac programistycznych w roli Programisty Java. Decydując się na współpracę z nami będziesz miał możliwość realizowania projektów:

 • związanych z budową mikroserwisów wokół Elastic Search (przeszukiwanie transakcji, odbiorców)
 • związanych z PSD2 (open banking)
 • integracyjnych z systemami dostawców zewnętrznych (np. systemy OCR dla dokumentów)
 • regulacyjnych na styku z KNF, KIR, DFG
 • platformy dla Machine Learning/AI


Oferujemy:

 • Możliwość nawiązania współpracy w oparciu o kontrakt b2b ze spółką Millennium Service
 • Pracę w modelu hybrydowym (min. 20 % praca w biurze we Wrocławiu)
 • Pracę ze złożonymi systemami od strony backend
 • Aktywne uczestnictwo w procesie analizy i tworzenia nowych rozwiązań
 • Używanie najnowszych technologii oraz wzorców projektowych


Posłuchaj jak pracujemy https://youtu.be/--KQhb53V8Y i zaaplikuj.

Dobrze
JavaSpringSpring DataMS SQLOracle Database

 • Projektowanie oraz implementacja oprogramowania warstwy back-end
 • Dbanie  o jakość kodu i zgodność z obowiązującymi standardami
 • Analiza funkcjonowania systemu pod względem wydajności i bezpieczeństwa

 • Bardzo dobra znajomość języka Java  (wersja 8 i 11)
 • Znajomość obiektowych wzorców projektowych oraz paradygmatu funkcyjnego
 • Znajomość stosu Spring, w szczególności MVC i Data
 • Umiejętność projektowania relacyjnych (MS SQL, Oracle) oraz nierelacyjnych (Elastic Search, Redis) baz danych
 • Znajomość Apache Kafka
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • Zmysł RnD oraz umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole rozproszonym


Mile widziane:

 • Znajomość języków skryptowych JavaScript - React, Python
 • Umiejętność pracy w środowisku chmurowym Azure
 • Znajomość platform Kubernetes, Docker
 • Umiejętność projektowania architektury systemów w postaci opracowania HLD
 • Znajomość UML i diagramów przepływów


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Millennium Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w moim zgłoszeniu w celu realizacji procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne dla Millennium Service Sp. z o.o.
Wyrażenie powyższej zgody uprawnia Millennium Service Sp. z o.o.  do przetwarzania Twoich danych osobowych, do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Service Sp. z o.o. (dla procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne)”


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MILLENNIUM SERVICE SP. Z O.O.
dla procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Service Sp. z o.o. (dalej „MS”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo MS przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także, z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
telefon: (+48) 22 598 55 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy,
e-mail: kontakt@millenniumservice.pl

2. MS – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w MS sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Service Sp. z o.o. ,ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
e-mail: iod@millenniumservice.pl.
Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
4. MS gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Bank będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.
Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez MS pod kątem zgodności z
przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność MS. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.
Cel - Przeprowadzenie procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne
Wyjaśnienie - Chodzi tu o wszelkie czynności mające na celu weryfikację Twojej oferty pod kątem spełnienia wymogów w zakresie procesu pozyskiwania partnerów świadczących usługi programistyczne. Podstawa prawna - Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a) Długość okresu przetwarzania danych - Przez okres 12 miesięcy od daty złożenia formularza zgłoszeniowego lub do momentu wycofania wyrażonej zgody

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
5. MS przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich, to jest portali ogłoszeniowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
6. MS może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane kontaktowe,
c) dane dotyczące posiadanego doświadczenia i wykształcenia
d) dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania).


Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
7. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej MS - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez MS pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez MS odbiorcom poza strukturą MS. Zawsze w takiej sytuacji MS dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu MS, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
b) organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
c) podmioty, którym MS powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu MS,
d) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskiej,
e) outsourcerzy np. dostawcy przesyłek kurierskich, agencje rekrutacyjne i świadczący usługi na podstawie zawartych umów z MS,
f) podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.


Realizacja praw
9. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez MS są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) masz również prawo do otrzymania od MS Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
f) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody.

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do weryfikacji Twojej oferty.

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez MS Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bank Millennium

Wrocław
6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.